Handelsbetingelser hos Wallbox ApS

 1. Introduktion
  Dette køb er underlagt følgende standard salgsbetingelser for forbrugernes køb af varer over Internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af købeloven, som giver forbrugeren ufravigelige rettigheder. Betingelserne i denne aftale skal ikke fortolkes som begrænsende for de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for handel.

Hvis du har bestilt en installation, betragtes købet som en serviceaftale. I det tilfælde, hvor købet kun består af varer, betragtes købet som en varesalgsaftale.

 

 1. Parterne
  Sælger er Wallbox ApS,
  CVR.nr. 41856734,
  (c/o Nordkyst Revision)
  Østergade 20, 3200 Helsinge,
  ordre@wallbox.dk,
  tlf. +45 617 00 015
  og kaldes herefter sælger / sælgeren / Wallbox.

Køberen er den forbruger, der foretager ordren, og kaldes herefter køberen / køberen.

Køb via onlinebutikken gælder kun for køb foretaget af privatpersoner, der er bosiddende i Danmark. For at kunne handle hos Wallbox ApS skal du være 18 år eller ældre.

 

 1. Pris
  Den angivne pris for varen og tjenesterne er den samlede pris, som køberen skal betale. Denne pris inkluderer alle afgifter. Yderligere omkostninger kan forekomme under installationen, og disse skal informeres af køberen inden installationen udføres (ref. Punkt 7). Yderligere omkostninger, som sælgeren inden købet ikke har informeret om, bærer køberen ikke.
 2. Indgåelse af en aftale
  Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har sendt sin ordre til sælgeren. Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været skrivefejl i sælgerens tilbud i bestillingsløsningen i onlinebutikken eller i købers ordre, og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl eksisterede.

Når ordren er modtaget, modtager du en ordrebekræftelse på den angivne e-mailadresse. Kontroller derefter, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med ordren. Hvis der er uoverensstemmelse mellem din ordre og ordrebekræftelse, skal du sende en e-mail til Wallbox ApS på ordre@wallbox.dk

 1. Betalinger

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælgeren til køberen. Sælgeren reserverer købsprisen ved afslutningen af ​​ordren. Betaling vil blive opkrævet samme dag, varen sendes. Købere under 18 år kan ikke betale med en efterfølgende faktura.

 

 1. Levering

Køberen får besked, når varen leveres fra transportøren, posthuset eller Wallbox. Risikoen for varerne overgår til køberen, når køberen eller køberens repræsentant har fået leveret varerne.

Hvis du har bestilt installation, bliver du kontaktet inden for 14 dage for at aftale leveringstid med installatøren. Installationen skal udføres inden for 60 dage efter, at en dialog med installatøren er etableret, medmindre andet er aftalt mellem køber og installatør.

 

 1. Installation

Installatøren og køberen er enige om leveringstid og installation af opladningsløsningen. Wallbox har ret til at bruge en underleverandør til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Under installation og levering af opladningsløsningen er køberen ansvarlig for tilstedeværelse. Enten af køberen eller af en repræsentant for køberen. Køberen skal også give Wallbox og Wallbox’s underleverandører adgang til stedet og de dele af bygningen, der er nødvendige for installationen af ​​opladningsløsningen.

Hvis køberen er fraværende eller ikke giver Wallbox adgang til bygningen og grunden som nævnt ovenfor, har Wallbox ret til at opkræve køberen for ekstra fremmøde.

Opladningsløsningen betragtes som installeret og klar til brug, når ladeløsningen er igangsat, og drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner er afleveret til køberen eller dennes repræsentant.

Hvis installationen af ​​opladningsløsningen er forsinket på grund af omstændigheder, som Wallbox ikke kan kontrollere, eller hvis slutkunden ikke har opfyldt sine forpligtelser, skal der aftales et nyt tidspunkt for levering og installation mellem slutkunden og installatøren. Dette gælder også, hvis forsinkelsen skyldes nødvendige opdatering af el-nettet eller en nødvendig udvidelse af ejendommens hovedsikring/eltavle.

Opladningseffekten af ​​opladningsløsningen kan være begrænset af husets kapacitet og / eller bil. Begrænsning af opladningseffekt i henhold til husets kapacitet foretages efter vurdering af hovedsikringen og andet forbrug i huset. Wallbox garanterer dog ikke, at ejendommens hovedsikring til enhver tid kan modstå den øgede belastning forårsaget af opladningsløsningen og kan derfor ikke holdes ansvarlig for omkostninger til forsikring, forhøjede strømafgifter eller andre indirekte skader eller udgifter.

Yderligere arbejde ud over installationspakken skal aftales mellem installatøren og køberen, inden installationsarbejdet påbegyndes. Aftalen skal være skriftlig. Underleverandøren fakturerer dette supplerende arbejde direkte til køberen, medmindre andet er aftalt.

 

 1. Fortrydelsesret

Køberen kan annullere købet af varen i overensstemmelse med købeloven. Der er ingen fortrydelsesret for leverede tjenester. For tjenester, der er startet, men ikke afsluttet, har forbrugeren ret til ar fortryde mod at betale den erhvervsdrivende kompensation for den del af den tjeneste der er udført.

Køberen skal underrette sælgeren om brugen af ​​fortrydelsesretten inden for 14 købet.  Fristen inkluderer alle kalenderdage. Hvis fristen udløber lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste arbejdsdag.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelsen sendes inden udløbet af fristen. Køberen har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udøvet, og underretningen skal derfor ske skriftligt (fortrydelsesret, e-mail (ordre@wallbox.dk) eller brev).

Fortrydelsesperioden beregnes fra:

Ved køb af individuelle varer løber fortrydelsesperioden fra dagen efter modtagelsen af ​​varen (e).

Hvis købet består af flere leverancer, løber fortrydelsesperioden fra dagen efter den sidste levering er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælgeren ikke inden aftalens indgåelse angiver, at der er fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder i tilfælde af manglende information om vilkår, frister og procedurer for udøvelse af fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende giver oplysningerne i disse 12 måneder, udløber fortrydelsesperioden stadig 14 dage efter den dag, hvor køberen modtog oplysningerne.

Når du bruger fortrydelsesretten, skal varen returneres til sælgeren uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter meddelelse om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber dækker de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælgeren har undladt at oplyse, at køberen dækker returomkostningerne. Sælgeren kan ikke fastsætte et gebyr for købers brug af fortrydelsesretten. Varen skal returneres til: Wallbox ApS, (c/o Nordkyst Revision) Østergade 20, 3200 Helsinge.

Køberen kan prøve eller teste varen på en ansvarlig måde for at bestemme varens art, egenskaber og funktion uden fortrydelsesretten bortfalder. Hvis test eller test af varen går ud over, hvad der er berettiget og nødvendigt, kan køberen være ansvarlig for enhver nedsat værdi af varen. Varen skal returneres i samme stand som du modtog varen i, og i den originale emballage.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købsprisen til køberen uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra sælger blev underrettet om købers beslutning om at udøve fortrydelsesretten. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, indtil han har modtaget varerne fra køberen, eller indtil køberen har fremlagt dokumentation for, at varerne er returneret.

 

 1. Forsinkelse og manglende levering – købers rettigheder og frist for indberetning af krav

Hvis sælgeren ikke leverer varerne eller leverer dem for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder på købers side, kan køberen i overensstemmelse med reglerne med købeloven tilbageholde betalingen, eller kræve erstatning fra sælgeren. I tilfælde af et krav om misligholdelsesret skal meddelelsen af ​​bevismæssige årsager være skriftlig (f.eks. E-mail).

Gennemførsel
Køberen kan fastholde handlen og kræve denne gennemført af sælgeren. Køberen kan dog ikke kræve gennemførsel, hvis der er hindringer, som sælgeren ikke kan kontrollere, eller hvis opfyldelsen vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at det er i væsentlig urimeligt at sælgeren opfylder. Hvis hindringerne forsvinder inden for en rimelig tid, kan køberen dog forsat kræve gennemførsel af handlen.

Køberen mister sin ret til at kræve gennemførsel, hvis køberen venter urimeligt længe på at annoncere kravet.

Annullering
Hvis sælgeren ikke leverer varerne på det aftalte tidspunkt, skal køberen tilskynde sælgeren til at levere inden for en rimelig yderligere frist. Hvis sælgeren ikke leverer varen inden for den yderligere frist, kan køberen annullere købet.

Køberen kan dog straks annullere købet, hvis sælgeren nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering på det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køberen har meddelt sælgeren, at leveringstidspunktet er afgørende.

Hvis varerne leveres efter den yderligere frist, der er fastsat af forbrugeren, eller efter leveringstidspunktet, der var afgørende for aftalens indgåelse, skal kravet om annullering fremsættes inden for en rimelig tid efter, at køberen blev underrettet om leveringen.

Erstatning
Køberen kan kræve erstatning for et mindre tab på grund af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælgeren beviser, at forsinkelsen skyldes en hindring som, var uden for sælgerens kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på tidspunktet for handlen, undgået eller fejlbedømt konsekvenserne af.

 

 1. Defekt i varen – købers rettigheder og klagefrist

Hvis der er en mangel ved varen, skal køberen inden for en rimelig tid efter, at den blev opdaget eller burde have været opdaget, meddele sælgeren, at køberen vil påberåbe sig manglen. Køberen har altid klaget i tide, hvis det sker inden for 2 måneder fra manglen blev opdaget eller burde have været opdaget. Klager kan fremsættes senest to år efter, at køberen overtog varen. Hvis produktet eller dele af produktet er beregnet til at holde betydeligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder på købers side, kan køber i henhold til reglerne i Købeloven, tilbageholde betalingen, vælge mellem korrektion, ombytning, eller kræve en prisnedsættelse af sælgeren. Klager til sælgeren skal fremsættes skriftligt.

Korrektion eller ombytning
Køberen kan vælge mellem at kræve manglen rettet eller ombytning til en lignende vare. Sælgeren kan modsætte sig købers krav, hvis korrektionen er umulig, eller sælgeren tilføres urimelige omkostninger. Korrektion eller ombytning skal ske inden for rimelig tid. Sælgeren er ikke berettiget til at gøre mere end to forsøg på af rette rejl eller mangler.

Prisreduktion
Køberen kan kræve en rimelig prisnedsættelse, hvis manglen ikke rettes eller varen ikke returneres. Dette betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i defekt og kontraktmæssig stand. Hvis der er særlige grunde til det, kan prisnedsættelsen i stedet sættes lig med betydningen af ​​manglen for køberen.

Annullering
Hvis varen ikke er blevet repareret eller returneret, kan køberen også annullere købet, hvis manglen ikke er ubetydelig.

 

 1. Brug, vedligeholdelse, support og service

Køberen skal være behørig omhyggelig og følge instruktionerne, herunder brugsanvisning, supportmeddelelser, driftsopdateringer og instruktioner fra installatøren, der muligvis er leveret eller forberedt til brug af produktet.

Køber må ikke modsætte sig reparationer og tjenester, som leverandøren finder nødvendige for at sikre en sikker og forsvarlig drift af produktet.

Funktionsfejl eller driftsafvigelse af produktet som følge af købers overtrædelse af denne artikel 11 vil i princippet ikke udgøre en mangel ifølge købeloven.

 

 1. Ansvar for skader forårsaget af produktet

Leverandøren friholdes for enhver skade og tab, herunder følgeskader og indirekte tab, der opstår som følge af købers brug af produktet i strid med punkt 11.

Leverandøren skal holde køberen skadesfri for ethvert direkte tab eller skader, der opstår som følge af en fabrikationsfejl i Produktet, medmindre tabet eller skaden er sket som følge af de betingelser, der er nævnt i afsnit 11. Dette gælder udelukkende privatkunder.

Leverandøren fraskriver sig ethvert andet ansvar for tab og skader, herunder indirekte tab og følgeskader, forårsaget af Produktet, medmindre andet er angivet i følge Dansk lovgivning.

 

 1. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Hvis køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller betingelser på sælgers side, kan sælgeren efter reglerne i købeloven tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve opsigelse, kræve erstatning fra køberen. Afhængigt af omstændighederne vil sælgeren også kunne kræve renter i tilfælde af forsinket betaling, opkrævningsgebyr og et rimeligt gebyr for eventuelt ikke afhentede varer.

Sælgeren kan fastholde handlen og kræve, at køberen betaler købsprisen. Hvis varen ikke leveres, mister sælgeren sin ret, hvis han venter urimeligt længe på at bekendtgøre kravet.

Opsigelse
Sælgeren kan opsige handlen, hvis der er manglende betaling eller anden væsentlig misligholdelse fra køberens side. Sælgeren kan ikke annullere handlen, hvis hele købsprisen er betalt. Hvis sælgeren fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køberen ikke betaler inden for denne frist, kan sælgeren annullere købet.

Renter og inkassogebyr ved forsinket betaling
Hvis køber ikke betaler købsprisen i henhold til aftalen, kan sælgeren kræve renter/ Morarenter på købsprisen i henhold til gældende Dansk lovgivning. I tilfælde af manglende betaling kan kravet, efter forudgående varsel, sendes til køberen, og derefter holdes ansvarligt for gebyrer i henhold til inkassolovgivning.

Gebyr for ikke afhentede ikke-forudbetalte varer
Hvis køberen ikke afhenter ikke forudbetalte varer, kan sælgeren opkræve et gebyr for køberen. Gebyret skal højst dække sælgers faktiske udlæg for levering af varerne til køberen. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

 

 1. Garanti

Garanti fra sælger eller producent giver køber rettigheder ud over dem, som køberen allerede har i henhold til lovgivning. I tilfælde af mangler på leveret udstyr og materialer gælder en 5-årig garanti på produkter opsat hos private forbrugere og en 2-årig garanti på produkter opsat hos erhvervskunder.

 

Garantien dækker ikke:

 • Normalt slitage grundet alder
 • Uagtsom brug
 • Såfremt installationen ikke er udført af en autoriseret installatør
 • Andre forhold og egenskaber, som ikke kan forventes ved normal brug af produktet.

 

 1. Personlige oplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandling af indsamlede personoplysninger, er sælgeren. Medmindre køberen accepterer noget andet, kan sælgeren i henhold til persondataloven kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælgeren kan opfylde forpligtelserne i henhold til handlen. Køberens og slutkundens personlige oplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælgeren for at gennemføre handlen med køberen eller i lovbestemte tilfælde. Eksempler på dette vil typisk være videregivelse af personlige oplysninger til installatøren, der er nødvendige for, at kunden kan kontakte slutkunden, eller information, der gives til administratorer af betalingsløsningerne, i det omfang det er nødvendigt for at udføre aftalt betaling transaktioner. Det er forhandlerens ansvar at informere slutkunden om vores håndtering af personlige oplysninger.
Se fortrolighedserklæringen på vores websted for detaljerede oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger behandles.

 

 1. Overførsel

Leverandøren har ret til at overføre hele eller dele af sine forpligtelser i henhold til handlen til enhver tredjepart.

 

 1. Pant

Wallbox ApS har en pant på varen inklusive renter og omkostninger, indtil varen er betalt fuldt ud.

 

 1. Force majeure

Bliver vi forhindret i at levere eller foretage tvungen ombytning eller er en sådan leveringsforpligtelse urimeligt byrdefuld som følge af en arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke kan kontrollere, såsom i tilfælde af brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær indkaldelser af lignende omfang, rekvisition, beslaglæggelser, valutabegrænsninger og optøjer, mangel på transportmidler, generel mangel på varer, reduktion i forsyningen af ​​brændstof samt mangler eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører eller producenter som følge heraf af sådanne omstændigheder, der er henvist til i dette afsnit, er Sælger fritaget for alt ansvar udover garantiforpligtelser.

 

 1. Ændring af vilkårene

Wallbox forbeholder sig ret til at ændre vilkår, eksempelvis som følge af ændringer i lovgivningen.

 

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til sælgeren inden for en rimelig tid, jf. Punkt 9 og 10. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan du bringe sagen til Forbrugerrådet nær det sted, hvor du bor. Hvis dette ikke er muligt, skal tvisten løses i retten i overensstemmelse med Dansk lovgivning.

 

 1. Ophavsret

Alt indhold på disse websteder tilhører Wallbox ApS og er beskyttet af f.eks. ophavsret, markedsføring og varemærkelove. Dette betyder, at varemærker, virksomhedsnavne, produktnavne, information om produkter, herunder f.eks. omtale af produkter, billeder / grafik, design og layout og andet indhold på disse websteder kan ikke downloades, kopieres eller på anden måde benyttes, uden at dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til lovgivning eller med udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra Wallbox.